Vacature voorzitter examencommissie mbo

Onafhankelijke voorzitter examencommissie gezocht

MBOzaak is een innovatieve, snel groeiende en jonge onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs te Utrecht. De komende bestuursperiode richt zich dan ook op een verdere kwalitatieve en kwantitatieve groei van de organisatie. Het aanbieden van onderscheidend onderwijs, dat erop gericht is om studenten tot bloei te laten komen, is hierbij onze missie. Daarbij hoort een besturingsfilosofie van doelgericht en transparant onderwijs, waarbij wij sturen op proactief sturen (en ingrijpen) voor wat betreft onderwijs- en examenprocessen en norm-overstijgende resultaten. In dit kader zijn wij op zoek naar een onafhankelijke voorzitter voor de examencommissie.

Doel van de rol voorzitter examencommissie

Het examencommissielid is, samen met zijn medecommissieleden, verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van de examinering en het examenproces. De examencommissie geeft aan deze verantwoordelijkheid inhoud door:

 • het signaleren van risico’s die de kwaliteit van de examinering bedreigen;
 • het doen van voorstellen aan het bevoegd gezag om die risico’s te beperken;
 • het volgen van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie die de kwaliteit van de examinering kunnen beïnvloeden;
 • het vaststellen of een examendeelnemer voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma;
 • het toezicht houden op de naleving van de wettelijke vereisten betreffende examinering;
 • het mede-opstellen van het jaarplan- en verslag van de examencommissie.

De examencommissie komt tenminste 6 keer per jaar bijeen in de vorm van examencommissie vergaderingen, volgens een vooraf vastgestelde planning en agenda. De voorzitter van de examencommissie:

 • fungeert als voorzitter bij de vergaderingen;
 • bewaakt de bestuursstijl (agendadiscipline, actie-en besluitenlijst, enzovoort);
 • draagt zorg voor een evaluatie-agenda van examens en examenplannen;
 • bewaakt diplomeringsbesluiten;
 • biedt een inhoudelijk tegenwicht voor wat betreft kennis van examinering en diplomering;
 • bereidt samen met het dagelijks bestuur de vergaderingen voor;
 • heeft oog voor de verschillende belangen.

Wat zoeken wij? De voorzitter examencommissie …

 • Kan bepalen of het examen (of het totaal aan toetsen/examens) wat betreft inhoud en complexiteit representatief is voor de kerndoelen, examenprogramma’s of kwalificatiedossiers;
 • Kan beoordelen of het examen voldoet aan de criteria van het gehanteerde beoordelingssysteem voor de kwaliteit van examens;
 • Kan verantwoorden dat de beslissing tot diplomeren op terechte gronden is/wordt genomen;
 • Kan gemandateerde beslissingen nemen bij fraude, klachten, overmachtsituaties, verzoeken tot vrijstelling of alternatieve examinering en onvoorziene situaties rondom de examinering;
 • Kan regels en procedures met betrekking tot examinering opstellen, implementeren, evalueren en verbetervoorstellen doen;
 • Kan adviseren bij het maken van afwegingen betreffende kwaliteit en kostenbeheersing (bijvoorbeeld examens inkopen versus zelf ontwikkelen, korte versus lange examens);
 • Kan de deskundigheid en werkwijze van de bij de examinering betrokkenen evalueren en kan naar aanleiding van deze evaluatie verbeter acties voorstellen en feedback geven aan de betrokkenen;
 • Kan de werkzaamheden van de examencommissie prioriteren, plannen, uitvoeren, evalueren en verbetervoorstellen doen;
 • Kan de gestelde visie (en verbeter voorstellen) vanuit de examencommissie koppelen aan een implementatie-agenda.

Schaal: € 4500 per jaar, voor 6 vergaderingen per jaar.

Ingangsdatum: 01-01-2021

Ervaring in examinering- en diplomeringsprocessen is vereist.

Deadline sollicitaties: 31-12-2020

Verwachte startdatum: 1-1-2021

Soort dienstverband: Parttime, Freelance/ZZP